Cho hàm số: Trac nghiem online - cungthi.vn có đồ thị Trac nghiem online - cungthi.vn. Đường thẳng Trac nghiem online - cungthi.vn cắt đồ thị Trac nghiem online - cungthi.vn tại ba điểm phân biệt Trac nghiem online - cungthi.vnTrac nghiem online - cungthi.vn. Với Trac nghiem online - cungthi.vn, giá trị của tham số Trac nghiem online - cungthi.vn để tam giác Trac nghiem online - cungthi.vn có diện tích bằng Trac nghiem online - cungthi.vn

A. Trac nghiem online - cungthi.vn
B. Trac nghiem online - cungthi.vn hoặc Trac nghiem online - cungthi.vn
C. Trac nghiem online - cungthi.vn
D. Không tồn tại Trac nghiem online - cungthi.vn
Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...