Cho hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn có đồ thị (C) như hình vẽ và đường thẳng Trac nghiem online - cungthi.vn.
Trac nghiem online - cungthi.vn
Với giá trị nào của m thì (d) cắt (C) tại đúng 2 điểm.

A. Trac nghiem online - cungthi.vn
B. Trac nghiem online - cungthi.vn
C. Trac nghiem online - cungthi.vn
D. Một kết quả khác
Đáp án và lời giải
Đáp án:D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...