Cho hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn có đồ thị (C) như hình vẽ và đường thẳng Trac nghiem online - cungthi.vn.
Trac nghiem online - cungthi.vn
Với giá trị nào của m thì (d) cắt (C) tại đúng 2 điểm.

A. Trac nghiem online - cungthi.vn
B. Trac nghiem online - cungthi.vn
C. Trac nghiem online - cungthi.vn
D. Một kết quả khác
Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...