Cho hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn. Có bao nhiêu khoảng đồng biến của hàm số đã cho? (1) Trac nghiem online - cungthi.vn(2) (-1;1)(3) (10;+)(4) Trac nghiem online - cungthi.vn (5) (-3;0)(6) (-6;-3)(7) Trac nghiem online - cungthi.vn(8) Trac nghiem online - cungthi.vn

A. 0
B. 1
C. 3
D. 4
Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...