Cho hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn. Có bao nhiêu giá trị m đối nhau để hàm số luôn đồng biến trên từng khoảng xác định?

A. 4
B. 3
C. 2
D. 1
Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...