Cho hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn. Cho các phát biểu sau, chọn câu trả lời đúng. (1) Hàm số tăng trên Trac nghiem online - cungthi.vn (2) Hàm số giảm trên (-;-1) Trac nghiem online - cungthi.vn (3) Hàm số tăng trên Trac nghiem online - cungthi.vn hoặc Trac nghiem online - cungthi.vn (4) y’ = 0 Trac nghiem online - cungthi.vn

A.(1); (3)
B. (1); (2); (3)
C.(1); (3); (4)
D. (1); (2)
Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...