Cho hai vectơ  = (1 ; - 2 ; - 4),  = (-2 ; 3 ; 5). Vectơ nào sau đây đồng phẳng với  và  ?

A.

 = (5 ; 2 ; -6)

B.

 = (7 ; 3 ; -23)

C.

 = (3 ; 2 ; 0)

D.

= (2 ; 1 ; 7)

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

 = (2 ; 1 ; 7)

Ta có:  = (2 ; 3 ; -1). Nếu  = (x ; y ; z) thì  đồng phẳng với  và  khi và chỉ khi . = 0

hay 2x + 3y — z = 0. Thử các bộ số đã cho ta nhận được kết quả  = (2 ; 1 ; 7)

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...