Cho hai vectơ  = (1 ; - 2 ; - 4),  = (-2 ; 3 ; 5). Vectơ nào sau đây đồng phẳng với  và  ?

A.

 = (5 ; 2 ; -6)

B.

 = (7 ; 3 ; -23)

C.

 = (3 ; 2 ; 0)

D.

= (2 ; 1 ; 7)

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...