Cho hai số phức z, z'. Cặp số nào sau đây không là hai số phức liên hợp của nhau?

A.

z +  và  + z'

B.

 và z'

C.

z -  và  - z'

D.

zz' và z'

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...