Cho hai số phức u = 3x + 2yi và v = 2y + 3xi. Trong mặt phẳng phức Oxy, tập hợp điểm biểu diễn của số

phức z = u + v là kết quả nào sau đây ?

A.

Trục Oy

B.

Tia Oy (với y > 0)

C.

Đường tròn tâm O bán kính R = 1

D.

Đường thẳng y = x.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Đường thẳng y = x.

M(xM ; yM) là điểm biểu diễn của số phức z = u + v = (3x + 2y) + (3x + 2y)i khi và chỉ khi:

Vậy tập hợp điểm M là đường thẳng (d) : y = x.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...