Cho hai số phức khác 0 là z = r(cosφ + isinφ) và z' = r'(cosφ' + isinφ') (r , r' , φ, φ' ∈ R). Điều kiện cần và đủ về r, r', φ, φ' để z = z' là:

A.

r = r' ; φ = φ'

B.

r = r' ; φ = φ' + k2 (k ∈ R)

C.

r = r' ; φ = φ' + (2k + 1) (k ∈ R)

D.

Cả hai phương án r = r' ; φ = φ' + k2 (k ∈ R) và r = r' ; φ = φ' + (2k + 1) (k ∈ R) đều đúng.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...