Cho hai quả cầu nhỏ trung hòa điện, cách nhau 40cm. Giả sử có 4,0.1012 êlectrôn từ quả cầu này di chuyển sang quả cầu kia. Cho biết điện tích của êlectrôn bằng -1,6.10-19C. Độ lớn của lực đó là

A.

23.10-2 N

B.

23.10-3 N

C.

23.10-1 N

D.

23.10-4 N

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

23.10-3 N

Khi đó một quả cầu nhiễm điện dương, một quả cầu nhiễm điện âm. Do đó hai quả cầu hút nhau.Trị số tuyệt đối của điện tích trên mỗi quả cầu q =4.1012.1,6.10-19 = 6,4.10-7C

Lực tương tác giữa hai quả cầu: 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...