Cho hai phản ứng sau (dưới dạng ion thu gọn):

Cu + 2Fe3+ 2Fe2+ + Cu2+

Fe + Cu2+  Fe2+ + Cu

Dãy ion nào sau đây được sắp xếp theo chiều tính oxi hóa giảm dần?

A.

Cu2+, Fe2+, Fe3+ .

B.

Fe3+, Cu2+, Fe2+.

C.

Fe3+, Fe2+, Cu2+.

D.

Fe2+, Cu2+, Fe3+.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Fe3+, Cu2+, Fe2+.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...