Cho hai mặt cầu (S1) tâm O1, bán kính R1 và (S2) tâm O2 , bán kính R(R1 < R2) tiếp xúc ngoài với nhau tại P. Gọi (S) là mặt cầu đường kính AB mà A và B là giao điểm của mặt cầu (S1) và (S2) với đường thẳng O1O2. Mặt phẳng (α) qua P và vuông góc với O1O2, cắt mặt cầu (S) theo một đường tròn (C). Tập hợp những điểm M sao cho d(M , (α)) = 2R1 là:

A.

Tiếp diện của (S1) tại A.

B.

Tiếp diện của (S2) tại B.

C.

Cả hai phương án "Tiếp diện của (S1) tại A" và "Tiếp diện của (S2) tại B" đều sai.

D.

Cả hai phương án "Tiếp diện của (S1) tại A" và "Tiếp diện của (S2) tại B" đều đúng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Vì (α)  O1O2 tại P nên (α) là một tiếp diện của (S1) tại P.
Mà d(M , (α)) = 2R1 nên tập hợp các điểm M là hai mặt phẳng song song với (α ) trong đó chỉ có một mặt là tiếp diện của (S1) tại A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...