Cho hai mặt cầu (S1) tâm O1, bán kính R1 và (S2) tâm O2 , bán kính R(R1 < R2) tiếp xúc ngoài với nhau tại P. Gọi (S) là mặt cầu đường kính AB mà A và B là giao điểm của mặt cầu (S1) và (S2) với đường thẳng O1O2. Mặt phẳng (α) qua P và vuông góc với O1O2, cắt mặt cầu (S) theo một đường tròn (C). Gọi (P1) là tiếp diện của (S1) tại A và (P2) là mặt phẳng vuông góc tại B với đường thẳng O1O2. Câu nào sau đây đúng?

A.

(P1) // (P2)

B.

(P1) cắt (P2)

C.

(P1) trùng với (P2)

D.

Cả 3 phương án đã cho đều sai.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

(P1) là tiếp diện của (S1) tại A nên (P1)  O1O2 tại A và A, B cùng thẳng hàng với O1 và O2 nên (P1) // (P2).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...