Cho hai hệ cân bằng sau trong hai bình kín: C (r) + CO2 (k) Trac nghiem online - cungthi.vn 2CO(k); Trac nghiem online - cungthi.vn= 172 kJ; (1) CO (k) + H2O (k) Trac nghiem online - cungthi.vn CO2 (k) + H2 (k); Trac nghiem online - cungthi.vn = – 41 kJ(2) Có bao nhiêu điều kiện trong các điều kiện sau đây làm các cân bằng trên chuyển dịch ngược chiều nhau (giữ nguyên các điều kiện khác)? (1) Tăng nhiệt độ.(2) Thêm khí CO2 vào.(3) Tăng áp suất. (4) Dùng chất xúc tác.(5) Thêm khí CO vào.

A. 5.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...