Cho hai đường thẳng . Với giá trị nào sau đây của a hai đường thẳng d và d’ song song với nhau ?

A.

a = 0

B.

a = 1

C.

a = -2

D.

a ∈ ∅

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...