Cho hai đường thẳng . Với giá trị nào sau đây của a hai đường thẳng d và d’ song song với nhau ?

A.

a = 0

B.

a = 1

C.

a = -2

D.

a ∈ ∅

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:


d // d' ⇔ a : 1 : (-2 ) = 2 : (-1 ) : 2 ≠ (-1) : 5 : (-2 ) ⇔ a = -2.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...