Cho hai đường thẳng  trong đó t là tham số, a là một số thực cho trước. Để tồn tại mặt phẳng (Q) chứa d1 và vuông góc với d2 thì giá trị của a bằng 1. Mặt phẳng (Q) có phương trình là:

A.

(Q): 2x - 3y + z - 5 = 0

B.

(Q): x + 2y - 3z + 1 = 0

C.

(Q): 2x - 3y + z = 0

D.

(Q): x + 2y - 3z - 1 = 0

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...