Cho hai đường thẳng . Góc giữa hai đường thẳng d và d' là:

A.

α = 900

B.

α = 00

C.

α = 600

D.

α = 450

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Nhận xét: Có thể thấy ngay u // u' nên α = 00

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...