Cho hai đường thẳng d và d' lần lượt đi qua các điểm M0(x0 ; y0 ; z0), M1(x1 ; y1 ; z1) và có vectơ chỉ phương là  = (a ; b ; c) , ' = (a' ; b'; c'). Mệnh đề nào sau đây đúng?

A.

B.

C.

D.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

• Hai đường thẳng trùng nhau khi và chỉ khi các vectơ  cùng phương nên mệnh đề đúng và  sai.
• Hai đường thẳng chéo nhau khi và chỉ khi các vectơ  không đồng phẳng nên các mệnh đề  và  sai.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Hình học Chương 3 Phương Pháp Tọa Độ Trong Không Gian 20 phút - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...