Cho hai đường thẳng d và d' lần lượt đi qua các điểm M0(x0 ; y0 ; z0), M1(x1 ; y1 ; z1) và có vectơ chỉ phương là = (a ; b ; c) , ' = (a' ; b'; c'). Mệnh đề nào sau đây đúng?

A.

B.

C.

D.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

• Hai đường thẳng cắt nhau khi và chỉ khi chúng đồng phẳng và hai vectơ chỉ phương của chúng không cùng phương nên 2 mệnh đề   sai.
• Hai đường thẳng song song khi và chỉ khi hai vectơ chỉ phương của
chúng cùng phương và d, d' không có điểm chung nên mệnh đề  sai. Và mệnh đề đúng là .

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...