Cho hai đường thẳng chéo nhau . Mặt phẳng nào sau đây song song và cách đều hai đường thẳng đã cho?

A.

3x + 2y + 2 = 0

B.

3x - 2y = 0

C.

2x - 3y - 1 = 0

D.

2x + 3y - z - 2 = 0

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

3x - 2y = 0

Các VTCP của d1, d2 theo thứ tự là , . d1 qua A(-1 ; 1 ; -1), d2 qua B(1 ; -1 ; -2).

Ta có:  = (2 ; 3 ; 4),  = (-2 ; -3 ; 2) ⇒  = (18 ; -12 ; 0) hay  = (3 ; -2 ; 0) là VTPT của mp(P)

song song với hai đường thẳng d1 và d2. Vậy (P) : 3x - 2y + m = 0.

d( A ; (P)) = d(B ; (P)) ⇔ |m - 5| = |m + 5| ⇔ m = 0.

Vậy phương trình (P) cần tìm là: 3x - 2y = 0.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...