Cho hai đường thẳng chéo nhau . Mặt phẳng nào sau đây song song và cách đều hai đường thẳng đã cho?

A.

3x + 2y + 2 = 0

B.

3x - 2y = 0

C.

2x - 3y - 1 = 0

D.

2x + 3y - z - 2 = 0

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...