Cho hai đường thẳng cắt nhau d và d'. Số phép tịnh tiến biến đường thẳng d thành đường thẳng d ' là

A.

Không có phép nào

B.

Có một phép duy nhất

C.

Chỉ có hai phép

D.

Có vô số phép

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Không có phép nào

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...