Cho hai đường thẳng cắt nhau d và d'. Số phép tịnh tiến biến đường thẳng d thành đường thẳng d ' là

A.

Không có phép nào

B.

Có một phép duy nhất

C.

Chỉ có hai phép

D.

Có vô số phép

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...