Cho hai điện trở mắc như hình vẽ. U trong hai mạch như nhau. Biết U = 6V;

Ia = A, Ib = 3A và R1 ≥ R2. Giá trị của R1 và R2

A.

R1= 6Ω; R2 = 3Ω.

B.

R1= 5Ω; R2 = 4Ω.

C.

R1= 7,5Ω; R2 = 1,5Ω.

D.

R1= R2 = 4,5Ω.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...