Cho hai điểm A(xA ; yA), B(xB ; yB). Toạ độ của điểm M mà MA = kMB (k ≠ 1) là:

A.

xM = xA + kxB1 + kyM = yA + kyB1 + k

B.

xM = xA - xB1 - kyM = yA - yB1 - k

C.

xM = xA - kxB1 - kyM = yA - kyB1 - k

D.

Một kết quả khác.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Ta có: MA = kMB ⇔ (xA - x ; yA - y) = [k(xB - x) ; k(yB - y)]
                              ⇔ xA - x = k(xB - x)yA - y = k(yB - y) ⇔ x = xA - kxB1 - ky = yA - kyB1 - k
Vậy tọa độ M là: xM = xA - kxB1 - kyM = yA - kyB1 - k

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...