* Cho hai dây dẫn thẳng song song dài vô hạn cách nhau một khỏang 2a = 10 (cm) đặt trong không khí, trong đó có hai dòng điện chạy ngược chiều nhau, cường độ lần lượt là I1 = I2 = I = 5 (A). Một mặt phẳng p đi qua một điểm M cắt hai dây dẫn tại hai điểm A và B. M nằm trên đường trung trực của AB và cách AB một khoảng d.

Cho biết điểm M ở hai bên đường AB và cách trung điểm I một khoảng d = a = 5 (cm) = 5.10−2 (m).

Giá trị lớn nhất của vectơ cảm ứng từ tổng tại M là

A.

B = 2.10−5 (T).

B.

B = 4.10−5 (T).

C.

B = 4,5.10−5 (T).

D.

B = 5,2.10−5 (T).

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

B = 2.10−5 (T).

Gọi lần lượt là các vectơ cảm ứng từ do các dòng điện I1 và I2 gây ra tại điểm M:

B1 = B2 = 2.10−7.Với I = I1 = I2 và r = rA = rB.

B1 = B2 = 2.10−7.

Gọi là vectơ tổng chủa chúng ta có:

B = 2B1 x cosα = 2B2 x cosα.

B = 2 x 2.10−7.= 2 x 2.10−7..

B = 2 x 2.10−7.

Từ điều kiện đã tìm ra cho B cực đại:

                    B = 4 x 2.10−7 x

Thay giá trị bằng số, I = 5 (A), d = a = 5 (cm) = 5.10−2 (m), có thể tính được:

B = 2.10−5 (T).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...