Cho hai công thức phân tử C4H10O và C4H11N, số đồng phân ancol bậc 2 và số đồng phân amin bậc tương ứng là:

A.

4; 1.

B.

1; 3.

C.

1; 2.

D.

4; 8.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

1; 3.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...