Cho hai con lắc lò xo giống nhau. Kích thích cho hai con lắc dao động điều hòa với biên độ lần lượt là nA, A (với n nguyên dương) dao động cùng pha. Chọn gốc thế năng tại vị trí cân bằng của hai con lắc. Khi động năng của con lắc thứ nhất là a thì thế năng của con lắc thứ hai là b. Khi thế năng của con lắc thứ nhất là b thì động năng của con lắc thứ hai được tính bởi biểu thức:

A. $\frac{b+a\left( {{n}^{2}}-1 \right)}{{{n}^{2}}}$
B. $\frac{b+a\left( {{n}^{2}}+1 \right)}{{{n}^{2}}}$
C. $\frac{a+b\left( {{n}^{2}}-1 \right)}{{{n}^{2}}}$
D. $\frac{a+b\left( {{n}^{2}}+1 \right)}{{{n}^{2}}}$
Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...