Cho (H) là đồ thị của hàm số  . Xét các mệnh đề sau:

I. (H) đối xứng qua trục Oy.

II. (H) đối xứng qua trục Ox.

III. (H) không có tâm đối xứng.

Mệnh đề đúng là

 

A.

Mệnh đề I.

B.

Mệnh đề I và III.

C.

Mệnh đề II.

D.

Mệnh đề II và III.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Tập hợp xác định D = R đối xứng qua x0 = 0. ∀x ∈ R ⇒ -x  ∈ R và

f(-x) = |-x - 5| + |-x + 5| = |-(x + 5)| + |-(x - 5)|
       = |x + 5| + |x - 5| = f(x) .
Do đó f(x) là hàm số chẵn. Vậy đồ thị (H ) đối xứng qua trục Oy và không có tâm đối xứng.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...