Cho h = 6,625.10-34 J.s ; c = 3.108 m/s. Mức năng lượng của các quỹ đạo dừng của nguyên tử hiđrô lần lượt từ trong ra ngoài là –13,6 eV; –3,4 eV; –1,5 eV … với ${{E}_{n}}=-\frac{13,6}{{{n}^{2}}}eV$; n = 1, 2, 3 … Khi electron chuyển từ mức năng lượng ứng với n = 3 về n = 1 thì sẽ phát ra bức xạ có tần số là

A. 2,9.1014 Hz
B. 2,9.1015 Hz
C. 2,9.1016 Hz
D. 2,9.1017 Hz
Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...