Cho h = 6,625.10-34 J.s ; c = 3.108 m/s. Mức năng lượng của các quỹ đạo dừng của nguyên tử hiđrô lần lượt từ trong ra ngoài là –13,6 eV; –3,4 eV; –1,5 eV … với ${{E}_{n}}=-\frac{13,6}{{{n}^{2}}}eV$; n = 1, 2, 3 … Khi electron chuyển từ mức năng lượng ứng với n = 3 về n = 1 thì sẽ phát ra bức xạ có tần số là

A. 2,9.1014 Hz
B. 2,9.1015 Hz
C. 2,9.1016 Hz
D. 2,9.1017 Hz
Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...