** Cho giao phối F1, nhận được F2 xuất hiện 125 cây hoa đỏ, kép : 42 cây hoa trắng, kép : 56 cây hoa trắng, đơn. Hình dạng hoa do một gen chi phối.

Đặc điểm di truyền tính trạng màu sắc hoa tuân theo quy luật:

A.

Tương tác cộng gộp.

B.

Tương tác át chế.

C.

Tương tác bổ sung.

D.

Tính trội không hoàn toàn.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Tương tác bổ sung.

Xét sự di truyền màu sắc của hoa, F2 phân li 9 hoa đỏ : 7 hoa trắng.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...