Cho gen A quy định thân cao; gen a quy định thân trung bình; gen a1 quy định thân thấp. Biết alen A trội hoàn toàn so với alen a1, alen a1 trội hoàn toàn so với alen a. Giao phối 2 cá thể dị bội Aaa1 X Aaa1 có tỉ lệ phân li kiểu hình là

A.

3 thân cao : 1 thân thấp.

B.

9 thân cao : 7 thân thấp.

C.

27 thân cao : 8 thân trung bình : 1 thân thấp.

D.

24 thân cao : 11 thân trung bình : 1 thân thấp.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...