Cho gen A quy định thân cao; gen a quy định thân trung bình; gen a1 quy định thân thấp. Biết alen A trội hoàn toàn so với alen a1, alen a1 trội hoàn toàn so với alen a. Giao phối 2 cá thể dị bội Aaa1 X Aaa1 có tỉ lệ phân li kiểu hình là

A.

3 thân cao : 1 thân thấp.

B.

9 thân cao : 7 thân thấp.

C.

27 thân cao : 8 thân trung bình : 1 thân thấp.

D.

24 thân cao : 11 thân trung bình : 1 thân thấp.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 1 - có lời giải chi tiết - đề số 11

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...