Cho f(x) = cosx.cos3x. Đạo hàm của f(x) tại điểm x =  bằng:

A.

2.

B.

.

C.

-1.

D.

1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...