Cho f(x) = 3x2 + 2x - 3 có một nguyên hàm triệt tiêu khi x = 1, nguyên hàm đó là kết quả nào sau đây?

A.

F(x) = x3 + x2 - 3x

B.

F(x) = x3 + x2 - 3x + 1

C.

F(x) = x3 + x2 - 3x + 2

D.

F(x) = x3 + x2 - 3x - 1

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...