cho FeCO3 vào dung dịch HNO3 đặc, thu được hỗn hợp hai khí trong đó có một khí màu nâu. Sục hỗn hợp 2 khí này vào dung dịch NaOH sau phản ứng thu được dung dịch X. Cho dung dịch X tác dụng vừa đủ với dung dịch BaCl2, lọc bỏ kết tủa thu được dung dịch Y. Làm khô dung dịch Y rồi nung chất rắn thu được đến khối lượng không đổi được chất rắn Z và hỗn hợp khí. Thành phần các chất trong Z là         

A.

A: NaNO2. NaCl

B.

B: NaNO2, NaCl, NaOH

C.

C: Na2O, NaOH, NaCl        

D.

D: NaNO2M NaCl, Na2CO3

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

img1  img2

 

VẬY ĐÁP ÁN LÀ D  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...