** Cho Ftự thụ thu được F2 336 cây thân cao, hoa kép : 335 cây thân thấp, hoa kép : 168 cây thân cao, hoa đơn : 56 cây thân thấp, hoa  đơn. Hình dạng quả do một gen quy định.

Hình dạng hoa được chi phối bởi quy luật:

A.

Quy luật phân li.

B.

Liên kết gen.

C.

Tác động bổ sung.

D.

Tác động át chế.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Quy luật phân li.

Tính trạng hình dạng hoa phân li tỉ lệ 3 : 1 nên được di truyền theo quy luật phân li.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 40 phút - đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...