** Cho Ftự thụ thu được F2 336 cây thân cao, hoa kép : 335 cây thân thấp, hoa kép : 168 cây thân cao, hoa đơn : 56 cây thân thấp, hoa  đơn. Hình dạng quả do một gen quy định.

Kích thước thân di truyền tuân theo quy luật di truyền nào?

A.

Tương tác cộng gộp.

B.

Tương tác át chế.

C.

Trội lặn không hoàn toàn.

D.

Tác động bổ sung.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...