** Cho Ftự thụ thu được F2 336 cây thân cao, hoa kép : 335 cây thân thấp, hoa kép : 168 cây thân cao, hoa đơn : 56 cây thân thấp, hoa  đơn. Hình dạng quả do một gen quy định.

Kích thước thân di truyền tuân theo quy luật di truyền nào?

A.

Tương tác cộng gộp.

B.

Tương tác át chế.

C.

Trội lặn không hoàn toàn.

D.

Tác động bổ sung.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Tác động bổ sung.

Tính trạng kích thước của phân li 9 : 7 nên được di truyền theo quy luật tương tác bổ sung của hai cặp gen không alen.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 60 phút - đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...