** Cho F1 tự thụ phấn thu được F2 xuất hiện tỉ lệ 986 cây quả đỏ, tròn : 328 cây quả đỏ, dài : 228 cây quả vàng, tròn : 76 cây quả vàng, dài. Hình dạng quả do một gen điều khiển.

Sự di truyền của 2 cặp tính trạng được chi phối bởi:

A.

3 cặp gen quy định 2 cặp tính trạng cùng nằm trên 1 cặp NST tương đồng và liên kết gen.

B.

2 cặp gen quy định hai cặp tính trạng phân li độc lập.

C.

3 cặp gen quy định 2 cặp tính trạng, cả 3 cặp gen đều phân li độc lập nhau.

D.

2 cặp gen quy định 2 cặp tính trạng có xảy ra hoán vị gen.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 60 phút - đề số 10

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...