** Cho F1 tự thụ phấn thu được F2 xuất hiện tỉ lệ 986 cây quả đỏ, tròn : 328 cây quả đỏ, dài : 228 cây quả vàng, tròn : 76 cây quả vàng, dài. Hình dạng quả do một gen điều khiển.

Sự di truyền của 2 cặp tính trạng được chi phối bởi:

A.

3 cặp gen quy định 2 cặp tính trạng cùng nằm trên 1 cặp NST tương đồng và liên kết gen.

B.

2 cặp gen quy định hai cặp tính trạng phân li độc lập.

C.

3 cặp gen quy định 2 cặp tính trạng, cả 3 cặp gen đều phân li độc lập nhau.

D.

2 cặp gen quy định 2 cặp tính trạng có xảy ra hoán vị gen.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

3 cặp gen quy định 2 cặp tính trạng, cả 3 cặp gen đều phân li độc lập nhau.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 60 phút - đề số 10

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...