** Cho F1 tự thụ phấn thu được F2 xuất hiện tỉ lệ 986 cây quả đỏ, tròn : 328 cây quả đỏ, dài : 228 cây quả vàng, tròn : 76 cây quả vàng, dài. Hình dạng quả do một gen điều khiển.

Tính trạng hình dạng quả được chi phối bởi quy luật nào?

A.

Gen đa hiệu.

B.

Quy luật phân li.

C.

Tác động bổ sung.

D.

Tác động át chế.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Quy luật phân li.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 60 phút - đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...