** Cho F1 tự thụ phấn thu được F2 747 cây quả trắng, ngọt : 249 cây quả vàng, ngọt : 248 cây quả vàng, chua : 83 cây quả xanh, chua. Vị quả do một gen quy định.

Sự di truyền cả hai tính trạng được chi phối bởi:

A.

Ba cặp gen quy định hai cặp tính trạng, cả ba cặp gen đều phân li độc lập.

B.

Ba cặp gen quy định hai cặp tính trạng đều liên kết gen trên một cặp NST tương đồng.

C.

Hai cặp gen quy định hai cặp tính trạng phân li độc lập.

D.

Ba cặp gen quy định hai cặp tính trạng, trong đó có một cặp phân li độc lập, hai cặp còn lại liên kết gen.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 60 phút - đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...