** Cho F1 tự thụ phấn thu được F2 747 cây quả trắng, ngọt : 249 cây quả vàng, ngọt : 248 cây quả vàng, chua : 83 cây quả xanh, chua. Vị quả do một gen quy định.

Cách quy ước gen hợp lí về tính trạng màu sắc quả là:

A.

A-B- = A-bb: quả trắng; aaB-: quả vàng; aabb: quả xanh.

B.

A-B-: quả trắng; A-bb = aaB-: quả vàng; aabb: quả xanh.

C.

AA: quả trắng; Aa: quả vàng; aa: quả xanh.

D.

A-B-: quả trắng; A-bb: quả vàng; aaB- = aabb: quả xanh.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...