** Cho F1 tự thụ phấn thu được F2 747 cây quả trắng, ngọt : 249 cây quả vàng, ngọt : 248 cây quả vàng, chua : 83 cây quả xanh, chua. Vị quả do một gen quy định.

Cách quy ước gen hợp lí về tính trạng màu sắc quả là:

A.

A-B- = A-bb: quả trắng; aaB-: quả vàng; aabb: quả xanh.

B.

A-B-: quả trắng; A-bb = aaB-: quả vàng; aabb: quả xanh.

C.

AA: quả trắng; Aa: quả vàng; aa: quả xanh.

D.

A-B-: quả trắng; A-bb: quả vàng; aaB- = aabb: quả xanh.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

A-B-: quả trắng; A-bb = aaB-: quả vàng; aabb: quả xanh.

 

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...