** Cho F1 tự thụ phấn, thu được đời F2 phân li 1343 hạt tròn, có màu : 441 hạt bầu, có màu : 89 hạt tròn, không màu : 29 hạt bầu, không màu. Hình dạng hạt do một cặp gen điều khiển.

Nếu sử dụng F1 giao phối với một cá thể khác, đời sau phân li kiểu hình theo tỉ lệ 9 : 3 : 3 : 1. Kiểu gen cá thể lai với F1 sẽ là 1 trong bao nhiêu trường hợp?

A.

1.

B.

2.

C.

4.

D.

6.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...