** Cho F1 tự thụ phấn, thu được đời F2 phân li 1343 hạt tròn, có màu : 441 hạt bầu, có màu : 89 hạt tròn, không màu : 29 hạt bầu, không màu. Hình dạng hạt do một cặp gen điều khiển.

Đem F1 giao phối với cá thể chưa biết kiểu gen, thế hệ lai phân li kiểu hình tỉ lệ 298 cây hạt tròn, có màu : 302 cây hạt bầu, có màu : 97 cây hạt tròn, không màu : 102 cây hạt bầu, không màu. Kiểu gen cây đem lai với F1 là:

A.

B.

C.

aabbdd.

D.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

aabbdd.

F2 phân li 3 hạt tròn, có màu : 3 hạt bầu, có màu : 1 hạt tròn, không màu : 1 hạt bầu, không màu = (3 có màu : 1 không màu) (1 hạt tròn : 1 hạt bầu).

Tính trạng màu sắc phân li 3 : 1  F1: AaBb x aabb.

Tính trạng hình dạng phân li 1 : 1  F1: Dd x dd.

Vậy kiểu gen cá thể đem lai với F1 là aabbdd.

 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 60 phút - đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...