** Cho F1 tự thụ phấn, thu được đời F2 phân li 1343 hạt tròn, có màu : 441 hạt bầu, có màu : 89 hạt tròn, không màu : 29 hạt bầu, không màu. Hình dạng hạt do một cặp gen điều khiển.

Cả hai tính trạng được di truyền theo quy luật nào?

A.

Ba cặp gen quy định hai tính trạng cùng nằm trên một cặp NST tương đồng.

B.

Ba cặp gen quy định hai tính trạng, nằm trên hai cặp NST tương đồng và liên kết hoàn toàn.

C.

Ba cặp gen quy định hai tính trạng, nằm trên hai cặp NST tương đồng và hoán vị gen. 

D.

Ba cặp gen quy định hai tính trạng, nằm trên ba cặp NST tương đồng khác nhau.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Ba cặp gen quy định hai tính trạng, nằm trên ba cặp NST tương đồng khác nhau.

Cả hai tính trạng phân li tỉ lệ ≈ 45 : 15 : 3 : 1 = (15 : 1)(3 : 1).

Vậy cả ba cặp gen quy định hai cặp tính trạng đều phân li độc lập nhau.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...