** Cho F1 tự thụ phấn, thu được đời F2 phân li 1343 hạt tròn, có màu : 441 hạt bầu, có màu : 89 hạt tròn, không màu : 29 hạt bầu, không màu. Hình dạng hạt do một cặp gen điều khiển.

Hình dạng hạt là tính trạng được di truyền theo quy luật nào?

A.

Phân li của Menđen.

B.

Trội lặn không hoàn toàn.

C.

Phân li độc lập.

D.

Tương tác gen.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân li của Menđen.

Tính trạng hình dạng hạt phân li hạt tròn : hạt bầu ≈ 3 : 1.

Đây là tỉ lệ của quy luật phân li. Tự quy ước gen, F1: Dd x Dd.

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...