** Cho F1 tự thụ phấn, thu được đời F2 phân li 1343 hạt tròn, có màu : 441 hạt bầu, có màu : 89 hạt tròn, không màu : 29 hạt bầu, không màu. Hình dạng hạt do một cặp gen điều khiển.

Hình dạng hạt là tính trạng được di truyền theo quy luật nào?

A.

Phân li của Menđen.

B.

Trội lặn không hoàn toàn.

C.

Phân li độc lập.

D.

Tương tác gen.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải chi tiết - đề số 10

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...