** Cho F1 tự thụ, F2 có 1931 cây cao, chín sớm : 578 cây cao, chín muộn : 387 cây thấp, chín sớm : 193 cây thấp, chín muộn. Biết tính trạng thời gian chín do 1 gen quy định.

Đem giao phối với cá thể khác chưa biết kiểu gen, thu được F2 có 228 cây cao, chín sớm : 153 cây cao, chín muộn : 151 cây thấp, chín muộn : 76 cây thấp, chín sớm. Kiểu gen của cây đem lai với F1 là:

A.

.

B.

aaBbdd.

C.

.

D.

.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Tính trạng kích thước phân li cây cao : cây thấp = 5 : 3

→ F1 AaBb x aaBb.

+ Tính trạng thời gian chín phân li chín sớm : chín muộn = 1 : 1

→F1 Dd x dd.

+ Kết hợp cả 2 tính trạng, kiểu gen của F1.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...