** Cho F1 tự thụ, F2 có 1931 cây cao, chín sớm : 578 cây cao, chín muộn : 387 cây thấp, chín sớm : 193 cây thấp, chín muộn. Biết tính trạng thời gian chín do 1 gen quy định.

Đem giao phối với cá thể khác chưa biết kiểu gen, thu được F2 có 228 cây cao, chín sớm : 153 cây cao, chín muộn : 151 cây thấp, chín muộn : 76 cây thấp, chín sớm. Kiểu gen của cây đem lai với F1 là:

A.

.

B.

aaBbdd.

C.

.

D.

.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 60 phút - đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...