** Cho F1 mang các gen dị hợp kiểu hình hoa trắng, lai với cá thể khác thu được F2 phân li 62,5% cây hoa trắng, 37,5% cây hoa tím. Biết vai trò các gen trội trong kiểu gen khác nhau.

Đem F1 lai với cá thể khác, thế hệ lai xuất hiện 499 cây hoa trắng : 167 cây hoa tím. Nếu A là gen có vai trò át chế thì kiểu gen của cá thể lai với F1 sẽ là một trong bao nhiêu trường hợp?

A.

2.

B.

1.

C.

4.

D.

3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

2.

         

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...