** Cho F1 mang các gen dị hợp kiểu hình hoa trắng, lai với cá thể khác thu được F2 phân li 62,5% cây hoa trắng, 37,5% cây hoa tím. Biết vai trò các gen trội trong kiểu gen khác nhau.

Quy ước gen đúng cho tính trạng trên là:

A.

A-B- = A-bb = aaB-: hoa trắng; aabb: hoa tím.

B.

A-B- = A-bb = aabb: hoa trắng; aaB-: hoa tím

hoặc A-B- = aaB- = aabb: hoa trắng; A-bb: hoa tím.

C.

A: hoa trắng; a: hoa tím.

D.

A-B-: Hoa tím; A-bb = aaB- = aabb: hoa trắng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

A-B- = A-bb = aabb: hoa trắng; aaB-: hoa tím

hoặc A-B- = aaB- = aabb: hoa trắng; A-bb: hoa tím.

 Trường hợp A là gen át chế:

      A-B- = A-bb = aabb: hoa trắng; aaB-: hoa tím.

Trường hợp B là gen át chế:

      A-B- = aaB- = aabb: hoa trắng; A-bb: hoa tím.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...