** Cho F1 mang các gen dị hợp kiểu hình hoa trắng, lai với cá thể khác thu được F2 phân li 62,5% cây hoa trắng, 37,5% cây hoa tím. Biết vai trò các gen trội trong kiểu gen khác nhau.

Quy ước gen đúng cho tính trạng trên là:

A.

A-B- = A-bb = aaB-: hoa trắng; aabb: hoa tím.

B.

A-B- = A-bb = aabb: hoa trắng; aaB-: hoa tím

hoặc A-B- = aaB- = aabb: hoa trắng; A-bb: hoa tím.

C.

A: hoa trắng; a: hoa tím.

D.

A-B-: Hoa tím; A-bb = aaB- = aabb: hoa trắng.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...